Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím
internetového obchodu www.gealastore.com (dále jen "internetový obchod") a blíže upravují práva a povinnosti
prodávajícího a kupujícího.
1. a) Prodávající: B.C. Trading& Investments s.r.o. - IČO 09211489  se sídlem Mramorová 391, Zbuzany, 25225 ; Tel +420 607 625723; email: info@gealastore.com , 

1. b) Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího. Rozlišuje
se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový
kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není
spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré
smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními
podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen
"občanský zákoník") a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen "zákon o
ochraně spotřebitele"). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené
obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky
prodávajícího. Zboží lze objednávat prostřednictvím kontaktního formuláře internetového obchodu prodávajícího,
případně na e-mailové adrese info@gealastore.com . Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané
náležitosti je považována za platnou. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze
strany kupujícího. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti.
Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka doručena, a to informativním e-mailem
na e-mail zadaný kupujícím (potvrzen

aí není akceptací objednávky). Kupující objednávku potvrdí odpovědí na e-mail
prodávajícího, tím se stává objednávka závazná. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Pro větší objednávky zboží, než je
obvyklé množství (tj. více než 5 ks), je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodejce pro
zjištění doby nutné k dodání zakázky. Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, náklady na dodání,
zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v
kontaktním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní
ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky
prodávajícím. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a
samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto
návrhem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části
objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod.

2. a) Předmět smlouvy a práva a povinnosti prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které může být
prodávajícím dodáno. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek
odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.
2. b) Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo
doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně
nákladů na balení a dopravu.
2. c) Kupní cena zboží
Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v
nabídce je uvedena cena zboží prioritně s DPH; pokud není zřejmé, zda se jedná o cenu zboží s nebo bez DPH, jedná
se o cenu s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží
stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní. Cena zboží
nezahrnuje náklady na dopravu. Tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny zvlášť, včetně jejich výše, přičemž
odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Kupní cena se
považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy. Pokud je u daného zboží uvedena cena 0,-- Kč, nelze toto zboží
objednat. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Takové zboží
splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.

3. Dodací podmínky
Dopravu zboží zajišťuje společnost Česká pošta, s.p. Zásilka se zbožím je přepravována jako Cenné psaní, které je
doručeno obvykle následující pracovní den po expedici zboží. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit
způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna
způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné).
Poštovné a balné činí 99,- Kč a je připočteno k celkové ceně za zboží. Cena je kalkulována do váhy max. 2kg. U
objednávek s váhou nad 2kg může být prodávajícím požadován příplatek za poštovné, ten bude kupujícímu sdělen
prodávajícím individuálně.
Zboží je expedováno do 24 hodin.
Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto
neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či
jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a
na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

4. Úhrada kupní ceny a dalších poplatků
4. a) Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu
Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu probíhá následujících způsobem: v hotovosti při zaslání zboží
na dobírku. Při dodání zboží na dobírku je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží vždy úplnou kupní cenu (tj. cenu
za zboží včetně poštovného a balného). Konečný daňový doklad je kupujícímu zaslán emailem po expedici
objednávky a slouží současně jako dodací list.
4. b) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.
Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od
smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od
počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z
důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v
rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. Kupující, který je spotřebitelem má dle ust. § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí
zboží. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adresu
info@gealastore.com, popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování, s uvedením
čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich
vrácení). Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Přijetí informace o odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě.
Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu však nelze chápat jako možnost bezplatného
zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí. Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení
od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží je
kupující povinen zaslat zpět nebo ho předat prodávajícímu na adresu jeho sídla úplné a nepoškozené, bez známek
užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující zavazuje zboží zabalit
tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za
zachovanou, pokud kupující odešle zboží nebo ho předá prodávajícímu před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy došlo k
odstoupení od smlouvy. Po vrácení zboží kupujícím, vrátí prodávající bezodkladně, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy mu
bylo doručeno oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu zpět všechny peněžní prostředky, které od
kupujícího na základě smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), stejným způsobem jakým je
od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než obdrží kupujícím vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pokud již není dobře
možné vydat vše, co na základě kupní smlouvy kupující získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující
poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené
zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně
započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen
takto sníženou kupní cenu. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc
vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady
věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném
stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu
náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy rovněž, neoznámí-li
vadu zboží včas. Perly jsou přírodní produkty s charakteristickým přírodním zabarvením, které se navíc může měnit
při odlišném světle. Drobné odchylky v jejich zabarvení nelze považovat za vadu zboží.

6. Jiná ustanovení
6. a) Nepřevzetí zboží
V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení a prodávající má právo v případě, že kupujícím
objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím
úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží, které nepřevzetím zboží kupujícímu
vznikly, má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani
odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Náklady, které nepřevzetím zboží
kupujícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z částky zboží, které bylo marně
dodáváno kupujícímu, a dále poštovné a balné.
6. b) Řešení sporů
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující
není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a
občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud prodávajícího.
6. c) Užívání obchodních značek
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na
používání značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího nebo dalších subjektů, není-li v konkrétním
případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí
objednávky jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje kupujících nebudou sdělovány třetím osobám
kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však
budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním,
archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu
prodávajícího za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu
kupujícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Prodávající má povinnost vymazat kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti. Kupující souhlasí se
zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu
kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Provozovatel internetového obchodu prodávajícího si vyhrazuje právo zasílat uživatelům informace o akčních
nabídkách obchodních služeb, když kupující vyjadřuje se zasíláním těchto údajů svůj souhlas odesláním objednávky.
Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách, písemně sdělí tuto skutečnost
prodávajícímu.

8. Odpovědnost za vady a reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli za to, že věc nemá vady. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím
kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odevzdání zboží kupujícímu, byla-li
věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po
kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné
délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V
případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode
dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude
reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po
přechodu nebezpečí za škodu na zboží na kupujícího vnější událost. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v
případě, že prodávající neobdržel veškeré části zboží, podklady, apod., potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je
povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Lhůta je do toho data pozastavena až do
dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od
smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle
své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li
prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo
může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové
věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění,
potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, a provádí-li se oprava, provedení opravy a dobu
jejího trvání. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle občanského zákoníku, resp. příslušné
smlouvy.
8. a) Kupující
Potvrzením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po
dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách.
Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným
zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v
případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák.).
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich
projevy, doloží fakturu, a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.
8. b) Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s
obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají obvyklému použití; poškození zboží
nadměrným zatěžováním nebo používáním. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také tehdy, pokud před
převzetím zboží věděl, že toto má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě neoprávněné reklamace je
reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím
provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

9. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky
nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího www.gealastore.com , tj. dnem 1.1.
2023.  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.